logo
  • February 28, 2016
  • Comments Off on ยางอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์

ยางอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์

ยางอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์

การใช้งาน

ยางอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถนำไปใช้งานด้านต่างๆ ได้ดังนี้ แผ่นยางกันลื่น แผ่นยางปูพื้น ยางซิลิโคน ยางทนความเย็น สายยางพ่นยา สายยางออกซิเจน สายยางส่งลม เป็นต้น

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

อุณหภูมิการใช้งาน ยางอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน : -80⁰C ถึง +280⁰C
อุณหภูมิสูงสุด : +315⁰C
อุณหภูมิต่ำสุด : -100⁰C
เนื้อยาง ยางอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์
เนื้อยาง : ยางตัน / ยางฟองน้ำ
ความแข็งยางตัน : 20 ถึง 90 Shore A
ความแข็งยางฟองน้ำ : 30 ถึง 60 Shore C
ขนาด ยางอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์
ความหนา : ตามสั่ง
ความกว้าง : ตามสั่ง
ความยาว : ตามแบบหรือตามตกลง
คุณสมบัติ : ยางทนน้ำมัน / ยางทนความเย็น / ยางทนสารเคมี / ยางกันกระแทก / ยางฟู้ดเกรด / ยางฉนวนไฟฟ้า / ยางทนแรงดัน / ยางทนไอน้ำ / ยางทนความร้อน / ยางฉนวนกันความร้อน
วัตถุดิบ : NR / NBR / EPDM / CR / Silicone / Viton / ยางเอ็นอาร์ / ยางเอ็นบีอาร์ / ยางอีพีดีเอ็ม / ยางซีอาร์ / ยางซิลิโคน / ยางไวตัน

 

ชิ้นงาน ร่วมถึง อุปกรณ์ประเภทในงานด้านนี้ ที่ต้องคำนึงถึงผู้ป่วยและแพทย์ ที่ต้องนำชิ้นงานหรือวัตถุดิบไปใช้ ต้องมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้ได้ 100% EUROBER เรียกใช้ คุณสมบัติที่โดดเด่น ที่ต้องไม่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ใช้ จึงเลือกที่จะต้องใช้ ยาง Silicone ในการทำผลิต ในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องใช้ อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ท่อยางสำหรับให้อาหาร  ท่อออกซิเจน  หลอดดูดเสมหะ และอาจใช้ในเรื่องศัลยกรรมตกแต่ง จะขึ้นอยู่กับ อุตสาหกรรมด้านนี้ ที่ต้องการสั่งทำ รูปแบบขนาด ความแข็ง คุณสมบัติ แต่ก็ยังคงใช้ คุณสมบัติของ ยาง Silicone ที่ไม่ส่งผลอันตรายแก่ผู้นำไปใช้ EUROBER จะมุ้งเน้นความ ปลอดภัยและคุณภาพที่ต้องมาก่อน เพื่อความเป็น มาตรฐานสากล โดย อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้การยอมรับในการผลิต ที่ได้ตรงตามจุดประสงค์ในการใช้กับผู้ป่วย หรือใช้ในส่วนของเครื่องมือแพทย์