logo
  • June 28, 2016
  • Uncategorized
  • Comments Off on ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ

ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ

ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ

ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ

รายละเอียด ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ

การผลิตเพื่อจำหน่ายตามความต้องการที่จะใช้ ยางฟองน้ำซีลเตาอบที่อาจจะต้องเป็น ชนิด Food grade ที่ได้จากการผลิตยางประเภท Silicone ในการ การทำยางเพื่อการใช้งานด้านนี้ ที่มีคุณสมบัติที่ สัมผัสอาหารได้ และอาจต้องทนกับสิ่งปัจจัยอื่นๆที่ต้องพบเจอในการใช้ ซีลเตาอบ โดยเฉพาะการใช้งานที่ต้องตามงานเราจึงมีสินค้าด้านนี้ แบ่งแยกการใช้ เช่น ยางฟองน้ำทนไอน้ำยางฟองน้ำกันกระแทกยางฟองน้ำทนสารเคมียางฟองน้ำ ซีลตู้อบยางฟองน้ำทนความร้อนสนใจสั่ง พร้อมคำแนะนำติดต่อทางเราพร้อมแนะนำบริการท่าน

การนำไปใช้งาน ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ

ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ / ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ / ยางฟองน้ำ อีพีดีเอ็ม / ยางฟองน้ำ ทนไอน้ำ / ยางฟองน้ำ ทนความร้อนสูง / ยางฟองน้ำ ฉนวนกันความร้อน / ยางฟองน้ำ กันกระแทก / ยางฟองน้ำ ทนสารเคมี / ยางฟองน้ำ ตู้คอนโทรล / ยางฟองน้ำ ตู้ควบคุมไฟฟ้า / ยางฟองน้ำ ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น