logo
  • June 28, 2016
  • Uncategorized
  • Comments Off on ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ

ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ

ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ

ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ

รายละเอียด ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ

โรงงานที่มีการผลิตด้านอาหาร หรือ ด้านการอบสินค้าต่างๆ ที่ต้องทนความร้อน และยางต้องไม่มีอันตราย หรือส่งผลกับผู้ใช้ ที่จำต้องใช้ ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบที่มีคุณภาพสูง และทนความร้อนได้ดีเยื่อม และอาจจะสัมผัสอาหารได้ ต้องทนต่อปัจจัยอื่นที่อาจจะทำให้เสื่อมสภาพได้ง่ายทางเราจึงมีการรับลองถึงสินค้าที่นำไปใช้ด้วยมาตรฐานสากลที่มาพร้อม การผลิตที่มีขั้นตรงตาม จนได้ชิ้นงานตรงตามการใช้งาน และยังพร้อมส่ง ยางฟองน้ำทนความร้อนยางฟองน้ำกันกระแทกยางฟองน้ำซีลเตาอบยางฟองน้ำทนไอน้ำ

การนำไปใช้งาน ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ

ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ / ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ / ยางฟองน้ำ อีพีดีเอ็ม / ยางฟองน้ำ ทนไอน้ำ / ยางฟองน้ำ ทนความร้อนสูง / ยางฟองน้ำ ฉนวนกันความร้อน / ยางฟองน้ำ กันกระแทก / ยางฟองน้ำ ทนสารเคมี / ยางฟองน้ำ ตู้คอนโทรล / ยางฟองน้ำ ตู้ควบคุมไฟฟ้า / ยางฟองน้ำ ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น