logo
  • July 7, 2016
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลฟองน้ำ ซิลิโคน (Silicone rubber sponge)

ซีลฟองน้ำ ซิลิโคน (Silicone rubber sponge)

ซีลฟองน้ำ ซิลิโคน (Silicone rubber sponge)

ยางซิลิโคน ฟองน้ำ  ฟู้ดเกรด (Silicone Food Grade)

ยางซิลิโคน ซีลฟองน้ำ  ฟู้ดเกรด (Silicone Food Grade)

ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ฟู้ดเกรด (Silicone Food Grade)ซิลิโคน ซีลยางฟองน้ำ ฟู้ดเกรด (Silicone Food Grade)

ยางฟองน้ำ ฟู้ดเกรด (Food grade rubber sponge)

รายละเอียด ซีลฟองน้ำ ซิลิโคน (Silicone rubber sponge)

ขายยางฟองน้ำทนสารเคมียางฟองน้ำกันกระแทกยางฟองน้ำ ซีลตู้อบยางฟองน้ำซีลเตาอบยางฟองน้ำทนความร้อนยางฟองน้ำทนไอน้ำและพร้อมรับผลิตยางแบบต่างๆ ที่ท่านต้องการจะใช้ในรูปแบบและรื่องต่างๆ ที่ต้องเหมาะสมกับการทำงานเพื่อ ความทนทานต่อการใช้ ให้ได้ตรงตามงานคุณสมบัติ ที่จะใช้

การนำไปใช้งาน ซีลฟองน้ำ ซิลิโคน (Silicone rubber sponge)

ยางฟองน้ำ ซิลิโคน ฟู้ดเกรด / ซีลยางฟองน้ำ ซิลิโคน ฟู้ดเกรด / ซิลฟองน้ำ ซิลิโคน  ฟู้ดเกรด  / ยางซิลิโคน ฟองน้ำ  ฟู้ดเกรด  / ยางซิลิโคน ซีลฟองน้ำ  ฟู้ดเกรด  / ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ฟู้ดเกรด / ซิลิโคน ซีลยางฟองน้ำ ฟู้ดเกรด / ยางฟองน้ำ ฟู้ดเกรด / ซีลยางฟองน้ำ ฟู้ดเกรด / ซีลฟองน้ำ ฟู้ดเกรด