logo
  • July 27, 2016
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ

ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ

ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ

ซีลยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ

ซีลยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ

ซีลยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ

ซีลยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ

ซีลยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ

รายละเอียด ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ

การจะทำชิ้นงาน ต้องมีความรู้และผู้ชำนาญในการ ขึ้นรูปตามแบบ ที่ต้องการชิ้นงานที่ตรงตามการใช้งาน ที่จะต้องนำไปใช้ โดยขั้นแรก ต้องเลือก วัตถุดิบ ที่ได้จาก ซีลยางซีอาร์ CR Rubber Sealsซีลยางเอ็นอาร์ NR Rubber Sealsซีลยางซิลิโคน Silicone Rubber Sealsซีลยางเอ็นบีอาร์ NBR Rubber Sealsซีลยางไวตัน Viton Rubber Sealsซีลยางอีพีดีเอ็ม EPDM Rubber Sealsนำขึ้นแบบเป็นชิ้นงาน ซีลยางตู้อบ Oven Rubber Sealsซีลยางเตาอบ Oven Rubber Sealsซีลยางขอบประตู Door Rubber Sealsซีลยางตู้ดับเพลิง

การนำไปใช้งาน ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ

ยางฟองน้ำ ซีลิโคน ซีลเตาอบ / ยางซิลิโคน ฟองน้ำ ซีลตู้อบ / ยางซิลิโคน ฟองน้ำ ซีลเตาอบ / ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ / ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ / ซีลยางตู้อบ ซิลิโคน ฟองน้ำ / ซีลยางเตาอบ ซิลิโคน ฟองน้ำ / ยางฟองน้ำ ทนความร้อน / ยางฟองน้ำ ทนไอน้ำ / ยางฟองน้ำ ซิลิโคน (Silicone)