logo
  • July 25, 2016
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซิลิโคน ซีลยางฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ซิลิโคน ซีลยางฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ซิลิโคน ซีลยางฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ

ซีลยางตู้อบ ซิลิโคน ฟองน้ำ

ซีลยางเตาอบ ซิลิโคน ฟองน้ำ

ยางฟองน้ำ ทนความร้อน

ยางฟองน้ำ ทนไอน้ำ

รายละเอียด ซิลิโคน ซีลยางฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ลูกค้าที่ต้องการสั่งทำ ขึ้นรูปเพื่อทำชิ้นงานเพื่อการใช้งานในเรื่องต่างๆ เช่น ซีลตู้อบยางฟองน้ำทนความร้อนยางฟองน้ำทนไอน้ำยางฟองน้ำกันกระแทกยางฟองน้ำยางฟองน้ำทนสารเคมีโอริงปะเก็น แผ่นยาง ตามความต้องการที่ลูกค้าจะเลือก ให้ตรงตามงานที่จะนำไปใช้ให้ได้ตรงตามงาน

การนำไปใช้งาน ซิลิโคน ซีลยางฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ยางฟู้ดเกรด ซิลิโคน / ซีลยางฟู้ดเกรด ซิลิโคน / ยางฟู้ดเกรด ซีลตู้อบ / ยางฟู้ดเกรด ซีลเตาอบ / ยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ / ซีลยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ / ยางฟู้ดเกรด ทนความร้อน/ ยางฟู้ดเกรด ทนความเย็น