logo

Posts Tagged ‘ยางฟองน้ำ ซีลิโคน ซีลเตาอบ’

  • July 27, 2016
  • Uncategorized
  • Comments Off on ยางฟองน้ำ ซีลิโคน ซีลเตาอบ

ยางฟองน้ำ ซีลิโคน ซีลเตาอบ

ยางฟองน้ำ ซีลิโคน ซีลเตาอบ รายละเอียด ยางฟองน้ำ ซีลิโคน ซีลเตาอบ อุตสาหกรรม ที่ใช้เครื่องจักร ที่ต้องการชิ้นงานหรือ ชิ้นส่วน ใช้ในด้านต่างๆ ในการลอง หรือ ชิ้นงาน ที่ต้องได้ยางที่ต้องตรงตามการใช้งาน เราเลือกวัสดุจาก ซีลยางเอ็นอาร์ NR Rubber Sealsซีลยางซิลิโคน Silicone Rubber Seals  ซีลยางเอ็นบีอาร์ NBR Rubber Sealsซีลยางอีพีดีเอ็ม EPDM Rubber Sealsซีลยางไวตัน Viton Rubber Sealsซีลยางซีอาร์ CR Rubber Sealsเพื่อเลือกมาทำชิ้นงานที่ต้องได้ มาตรฐานที่นำมาใช้ ซีลยางทนสารเคมีChemical Resistant Rubber Sealsซีลยางฟู้ดเกรด Food Grade Rubber Sealsซีลยางสัมผัสอาหาร Food Contact Rubber Sealsซีลยางกันกระแทกหรือซีลยางฟองน้ำ สัมผัสอาหารFood ContactSponge Rubber Seals การนำไปใช้งาน ยางฟองน้ำ ซีลิโคน ซีลเตาอบ ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ / ยางฟู้ดเกรด ซิลิโคน / ซีลยางฟู้ดเกรด ซิลิโคน / ยางฟู้ดเกรด ซีลตู้อบ / ยางฟู้ดเกรด ซีลเตาอบ / ยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ / ซีลยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ / ยางฟู้ดเกรด ทนความร้อน / ยางฟู้ดเกรด ทนความเย็น