logo

Posts Tagged ‘ซีลยางตู้อบ U Profile’

  • September 4, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลยางตู้อบ U Profile

ซีลยางตู้อบ U Profile

รายละเอียด ซีลยางตู้อบ U Profile ชิ้นส่วนสำคัญที่มีความสำคัญในการใช้งานของ โรงงานด้านการ จะผลิตอาหาร แปรรูป และน้ำดื่ม มีความต้องการสูงมากที่จะหาคุณสมบัติ ที่ได้จากยาง Silicone ที่ใช้ในเรื่องการผลิตอาหาร Food grade นั่นคือใช่ในงานที่จะต้อง สัมผัสอาหารได้ ไม่ก่อปัญหา เพราะมีแต่ยาง Silicone เท่านั่นใช้งานด้านนี้ได้ และยังจะต้องเป็นยาง Food grade นั่นคือต้องใช้ด้านอาหารได้ดี สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ซีลยางตู้อบ U Profile  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton ซีลยางตู้อบ U Profile   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลยางตู้อบ U Profile  :  ซีลยางตู้อบ P Profile , ซีลยางตู้อบ
Read More