logo

Posts Tagged ‘ซีลตู้อบ Profile’

  • July 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ Profile

ซีลตู้อบ Profile

รายละเอียด ซีลตู้อบ Profile สิ่งของ ซีลยาง ฐานราก วัสดุซีลที่ดี ควรจะมีคุณสมบัติที่เด่นในเรื่องความที่ยืดหยุ่ดสูงสักครู่ทนทนต่อการฝึกฝนต่อสารเคมีสามารถใช้งานในช่วงอากาศที่กว้างใหญ่แล้วก็โอโซนแล้วก็บันไดจากตามดถูกของซีลยางชนิดใดประเภทนั้นที่มีคุณลักษณะในการคุ้มครองป้องกันอย่างสมบูรณ์ก็เลยจำต้องเลือกอุปกรณ์และองค์ประกอบให้เหมาะสมกับการใช้แรงงานจึงจะได้ซีลที่มีคุณภาพที่ตรงตามการทำงาน สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ซีลตู้อบ Profile  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton ซีลตู้อบ Profile   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ Profile  :  ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ S Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ D Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ J Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ P Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ E Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Oven
Read More