logo

Posts Tagged ‘ซิลิโคน ยางฟองน้ำ’

  • July 25, 2016
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซิลิโคน ยางฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ซิลิโคน ยางฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ซิลิโคน ยางฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)   รายละเอียด ซิลิโคน ยางฟองน้ำ (Silicone rubber sponge) เราพร้อมรับผลิต เพื่อขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ในการจะทำแผ่นยาง ที่มีเกรดคุณสมบัติต ตรงตามการทำงาน ที่ลูกค้าจะนำไปใช้ ดังเช่น ซีลตู้อบยางฟองน้ำทนความร้อนยางฟองน้ำทนไอน้ำยางฟองน้ำซีลเตาอบยางฟองน้ำกันกระแทกยางฟองน้ำทนสารเคมียางฟองน้ำ เพื่อการใช้งานที่ทนต่อสภาพตรงตามงานที่ต้องการ ยางฟองน้ำและพร้อมทำตามขนาดความทนทานตามเหมาะสมในการใช้งานได้ตรง 100% ตามอายุใช้งาน การนำไปใช้งาน ซิลิโคน ยางฟองน้ำ (Silicone rubber sponge) ยางฟองน้ำ ซิลิโคน ซีลตู้อบ / ยางฟองน้ำ ซีลิโคน ซีลเตาอบ / ยางซิลิโคน ฟองน้ำ ซีลตู้อบ / ยางซิลิโคน ฟองน้ำ ซีลเตาอบ / ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ / ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ / ซีลยางตู้อบ ซิลิโคน ฟองน้ำ / ซีลยางเตาอบ ซิลิโคน ฟองน้ำ / ยางฟองน้ำ ทนความร้อน / ยางฟองน้ำ ทนไอน้ำ / ยางฟองน้ำ ซิลิโคน (Silicone) / ยางฟองน้ำ ฟู้ดเกรด(Food Grade) / ยางฟองน้ำ สัมผัสอาหาร (Food contact) / ยางฟองน้ำ ทนสารเคมี / ยางฟองน้ำ ทนความเย็น / ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ / ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ