logo

Posts Tagged ‘ซิลิโคน ซีลยางฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)’

  • July 25, 2016
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซิลิโคน ซีลยางฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ซิลิโคน ซีลยางฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ซิลิโคน ซีลยางฟองน้ำ (Silicone rubber sponge) รายละเอียด ซิลิโคน ซีลยางฟองน้ำ (Silicone rubber sponge) ลูกค้าที่ต้องการสั่งทำ ขึ้นรูปเพื่อทำชิ้นงานเพื่อการใช้งานในเรื่องต่างๆ เช่น ซีลตู้อบยางฟองน้ำทนความร้อนยางฟองน้ำทนไอน้ำยางฟองน้ำกันกระแทกยางฟองน้ำยางฟองน้ำทนสารเคมีโอริงปะเก็น แผ่นยาง ตามความต้องการที่ลูกค้าจะเลือก ให้ตรงตามงานที่จะนำไปใช้ให้ได้ตรงตามงาน การนำไปใช้งาน ซิลิโคน ซีลยางฟองน้ำ (Silicone rubber sponge) ยางฟู้ดเกรด ซิลิโคน / ซีลยางฟู้ดเกรด ซิลิโคน / ยางฟู้ดเกรด ซีลตู้อบ / ยางฟู้ดเกรด ซีลเตาอบ / ยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ / ซีลยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ / ยางฟู้ดเกรด ทนความร้อน/ ยางฟู้ดเกรด ทนความเย็น