logo
  • February 3, 2016
  • Comments Off on Material

Material

ยางไวตัน

ยางไวตัน สามารถนำไปใช้งานด้านต่างๆ ได้ดังนี้ ซีลยางไวตัน ปะเก็นยางไวตัน ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าทนความร้อนยางไวตัน ยางไวตันทนสารเคมี ยางไวตันทนน้ำมัน เป็นต้น อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ยางซิลิโคน

ยางซิลิโคน สามารถนำไปใช้งานด้านต่างๆ ได้ดังนี้ แผ่นยางซิลิโคน เช่น แผ่นยางสายพานลำเลียงอาหาร ปะเก็นยางซิลิโคน เช่น ปะเก็นยางสำหรับทางการแพทย์ ยางถอนขนสัตว์ปีก เช่น ยางขนไก่สัมผัสอาหาร ซีลยางซิลิโคน เช่น ซีลยางตู้อบ ซีลยางเตาอบ ท่อยางและสายยางซิลิโคน เช่น ท่อส่งอาหาร เป็นต้น อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ยางซีอาร์

ยางซีอาร์ สามารถนำไปใช้งานด้านต่างๆ ได้ดังนี้ แผ่นยางซีอาร์ ปะเก็นยางซีอาร์ โอริงยางซีอาร์ ไดอะแฟรมยางซีอาร์ ซีลยางซีอาร์ ยางซีอาร์ทนความเย็น ยางซีอาร์ทนการกระแทก ยางซีอาร์ฉนวนไฟฟ้า ยางซีอาร์กึ่งนำไฟฟ้า ยางซีอาร์นำไฟฟ้า เป็นต้น อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ยางอีพีดีเอ็ม

ยางอีพีดีเอ็ม สามารถนำไปใช้งานด้านต่างๆ ได้ดังนี้ แผ่นยางอีพีดีเอ็ม ปะเก็นยางอีพีดีเอ็ม โอริงยางEPDM ได้อะแฟรมยางอีพีดีเอ็ม ซีลยางอีพีดีเอ็ม ท่อยางและสายยางEPDM โอริงคอร์ดยางEPDM สายพานยางEPDM อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ยางเอ็นบีอาร์

ยางเอ็นบีอาร์ สามารถนำไปใช้งานด้านต่างๆ ได้ดังนี้ แผ่นยางNBR ปะเก็นยางNBR โอริงยางNBR ไดอะแฟรมยางNBR ซีลยางNBR ท่อยางและสายยางNBR ล้อยางNBR ลูกกลิ้งยางNBR เป็นต้น อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ยางเอ็นอาร์

ยางเอ็นอาร์ สามารถนำไปใช้งานด้านต่างๆ ได้ดังนี้ แผ่นยางNR ปะเก็นยางNR โอริงยางNR ไดอะแฟรมยางNR ซีลยางNR ท่อยางและสายยางNR เป็นต้น อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม