logo
  • May 25, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ยางรองเครื่องจักร กันสั่น

ยางรองเครื่องจักร กันสั่น

รายละเอียด ยางรองเครื่องจักร กันสั่น

ในอุตสาหกรรมรถยนต์ต่างก็มียางรองแท่นเครื่องหรือลูกยางรองแท่นเครื่องตัดประเทืองซึ่งในระบบอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นที่มีการสะเทือนหรือมีการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวโยงที่ควรจะมีการกระทบชนจะต้องใช้ยางรองแท่นเครื่องหรือลูกยางรองเครื่องเพื่อปกป้องการเขย่าสั่นสะเทือนจากการทำงาน

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ยางรองเครื่องจักร กันสั่น  : ยางNR /  ยางNBR / ยางEPDM / ยางCR / ยางSilicone / ยางviton / ยางเสริมผ้าใบ

ยางรองเครื่องจักร กันสั่น   อุตสาหกรรม

ยางรองเครื่องจักร กันสั่น  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ยางรองเครื่องจักร กันสั่น  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ยางรองเครื่องจักร กันสั่น  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ยางรองเครื่องจักร กันสั่น  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ยางรองเครื่องจักร กันสั่น  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ยางรองเครื่องจักร กันสั่น  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ยางรองเครื่องจักร กันสั่น  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ยางรองเครื่องจักร กันสั่น  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ยางรองเครื่องจักร กันสั่น  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ยางรองเครื่องจักร กันสั่น  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ยางรองเครื่องจักร กันสั่น  :ยางรองเครื่องจักร กันสั่น , ยางรองเครื่องจักร กันสั่นสะเทือน , ยางรองเครื่องจักร กันสะเทือน , ยางรองเครื่องจักร กันแรงสั่นสะเทือน , ยางรองเครื่องจักร ลดแรงสั่นสะเทือน , ยางรองเครื่องจักร กันกระแทก , ยางรองเครื่องจักร ทนกระแทก , ยางรองเครื่องจักร ลดแรงกระแทก , ยางรองเครื่องจักร ทนแรงกระแทก , ยางรองกันสั่น เครื่องจักร , ยางรองกันสั่นสะเทือน เครื่องจักร , ยางรองกันสะเทือน เครื่องจักร

การใช้งานด้านอื่นๆ ยางรองเครื่องจักร กันสั่น  : ยางสี่เหลี่ยมรองเครื่องจักร / ยางสี่เหลี่ยมรองเครื่องยนต์ / ยางสี่เหลี่ยมรองกันกระแทก / ยางสี่เหลี่ยมรองกันสะเทือน / ยางสี่เหลี่ยมรองกันสั่น /ยางสี่เหลี่ยมรองมอเตอร์ / ยางสี่เหลี่ยมรองคอสะพาน / ยางสี่เหลี่ยมรองคอมแอร์ / ยางสี่เหลี่ยมรองคอมเพรสเซอร์ / ยางสี่เหลี่ยมรองคอยล์ร้อน