logo
  • July 25, 2016
  • Uncategorized
  • Comments Off on ยางฟองน้ำ ซิลิโคน ฟู้ดเกรด(Silicone Food Grade)

ยางฟองน้ำ ซิลิโคน ฟู้ดเกรด(Silicone Food Grade)

ยางฟองน้ำ ซิลิโคน ฟู้ดเกรด(Silicone Food Grade)

ยางฟองน้ำ ซิลิโคน (Silicone)

ยางฟองน้ำ ฟู้ดเกรด(Food Grade)

ยางฟองน้ำ สัมผัสอาหาร (Food contact)ยางฟองน้ำ ทนสารเคมี

ยางฟองน้ำ ทนความเย็น

รายละเอียด ยางฟองน้ำ ซิลิโคน ฟู้ดเกรด(Silicone Food Grade)

รับทำตามสั่ง ขึ้นรูปตามแบบ เพื่อทำตั้งแต่ ยางฟองน้ำทนสารเคมียางฟองน้ำซีลเตาอบยางฟองน้ำกันกระแทกยางฟองน้ำ ซีลตู้อบยางฟองน้ำทนความร้อนยางฟองน้ำทนไอน้ำเพื่อการใช้ในเป็นส่วนประกอบ ของชิ้นส่วนเพื่อการทำงาน ที่ตรงตามการใช้งานที่เหมาะสม ได้งานตรงตามแบบเพื่อการใช้ในงาน และยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติ อื่นได้อีกด้วย

การนำไปใช้งาน ยางฟองน้ำ ซิลิโคน ฟู้ดเกรด(Silicone Food Grade)

ยางฟองน้ำ ซิลิโคน / ซีลยางฟองน้ำ ซิลิโคน / ซีลฟองน้ำ ซิลิโคน / ยางซิลิโคน ฟองน้ำ / ยางซิลิโคน ซีลฟองน้ำ / ยางฟู้ดเกรด ซีลเตาอบ / ยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ / ซีลยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ / ยางฟู้ดเกรด ทนความร้อน / ยางฟู้ดเกรด ทนความเย็น