logo
  • July 7, 2016
  • Uncategorized
  • Comments Off on ยางซิลิโคน ฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ยางซิลิโคน ฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ยางซิลิโคน ฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ซีลยางฟองน้ำ ฟู้ดเกรด (Food grade rubber sponge)

ซิลฟองน้ำ ฟู้ดเกรด (Food grade rubber sponge)

ยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ (Food grade rubber sponge)

ยางฟู้ดเกรด ซีลฟองน้ำ (Food grade rubber sponge)

ยางฟองน้ำ สัมผัสอาหาร (Food contact rubber sponge)

รายละเอียด ยางซิลิโคน ฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ขึ้นรูปชิ้นงาน ซีลยางฟองน้ำแบบต่างๆ ได้แก่ ยางฟองน้ำทนสารเคมียางฟองน้ำซีลเตาอบยางฟองน้ำทนความร้อนยางฟองน้ำทนไอน้ำยางฟองน้ำกันกระแทกยางฟองน้ำ ซีลตู้อบที่เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ตรงตามการใช้งานที่ท่านขะนำไปใช้ชิ้นส่วนในงานแบบตรงตามความเหมาะสมในงานและทนทานตรงในการทำงานน่ะ

การนำไปใช้งาน ยางซิลิโคน ฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ยางฟองน้ำ ทนความร้อน / ยางฟองน้ำ ทนไอน้ำ / ยางฟองน้ำ ซิลิโคน (Silicone) / ยางฟองน้ำ ฟู้ดเกรด(Food Grade) / ยางฟองน้ำ สัมผัสอาหาร (Food contact) / ยางฟองน้ำ ทนสารเคมี / ยางฟองน้ำ ทนความเย็น / ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ / ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ