logo
  • July 27, 2016
  • Uncategorized
  • Comments Off on ยางซิลิโคน ฟองน้ำ ซีลเตาอบ

ยางซิลิโคน ฟองน้ำ ซีลเตาอบ

ยางซิลิโคน ฟองน้ำ ซีลเตาอบ

ยางฟู้ดเกรด ทนความร้อน

ยางฟู้ดเกรด ทนความร้อน

ยางฟู้ดเกรด ทนความร้อน

ยางฟู้ดเกรด ทนความร้อน

ยางฟู้ดเกรด ทนความร้อน

รายละเอียด ยางซิลิโคน ฟองน้ำ ซีลเตาอบ

คุณภาพ สินค้าที่ดีต้องมีมาตรฐานการผลิต และชิ้นงานที่ตรงตามการใช้งาน ตามคุณสมบัติของยางชนิดนั้น ที่เรียกทางการตลาดว่า ซีลยางอีพีดีเอ็ม EPDM Rubber Sealsซีลยางเอ็นอาร์ NR Rubber Sealsซีลยางเอ็นบีอาร์ NBR Rubber Sealsซีลยางไวตัน Viton Rubber Sealsซีลยางซีอาร์ CR Rubber Seals  ซีลยางซิลิโคน Silicone Rubber Seals  และเกรดยางเฉพาะ ซีลยางฟองน้ำ สัมผัสอาหารFood ContactSponge Rubber Seals และยังสามารถขึ้นรูปได้หลากหลายชิ้นงาน  ซีลยางตู้คอนโทรลซีลยางตู้ไฟฟ้า ซีลยางฟองน้ำ Sponge Rubber Sealsซีลยางตู้ควบคุมไฟฟ้า

การนำไปใช้งาน ยางซิลิโคน ฟองน้ำ ซีลเตาอบ

ซีลยางตู้อบ ซิลิโคน ฟองน้ำ / ซีลยางเตาอบ ซิลิโคน ฟองน้ำ / ยางฟองน้ำ ทนความร้อน / ยางฟองน้ำ ทนไอน้ำ / ยางฟองน้ำ ซิลิโคน (Silicone) / ยางฟองน้ำ ฟู้ดเกรด(Food Grade) / ยางฟองน้ำ สัมผัสอาหาร (Food contact) / ยางฟองน้ำ ทนสารเคมี / ยางฟองน้ำ ทนความเย็น / ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ