logo
  • July 7, 2016
  • Uncategorized
  • Comments Off on ยางซิลิโคน ซีลฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ยางซิลิโคน ซีลฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ยางซิลิโคน ซีลฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ซีลยางฟองน้ำ สัมผัสอาหาร (Food contact rubber sponge)

ซิลฟองน้ำ สัมผัสอาหาร (Food contact rubber sponge)

ยางสัมผัสอาหาร ฟองน้ำ (Food contact rubber sponge)

ยางสัมผัสอาหาร ซีลฟองน้ำ (Food contact rubber sponge)

ยางฟองน้ำ ทนความร้อน

รายละเอียด ยางซิลิโคน ซีลฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

รับทำตามสั่ง ขึ้นรูปตามแบบ เพื่อทำตั้งแต่ ยางฟองน้ำทนสารเคมียางฟองน้ำซีลเตาอบยางฟองน้ำกันกระแทกยางฟองน้ำ ซีลตู้อบยางฟองน้ำทนความร้อนยางฟองน้ำทนไอน้ำเพื่อการใช้ในเป็นส่วนประกอบของชิ้นส่วนเพื่อการทำงาน ที่ตรงตามการใช้งานที่เหมาะสม ได้งานตรงตามแบบเพื่อการใช้ในงาน และยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติ อื่นได้อีกด้วย

การนำไปใช้งาน ยางซิลิโคน ซีลฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ยางฟองน้ำ ซิลิโคน / ซีลยางฟองน้ำ ซิลิโคน / ซีลฟองน้ำ ซิลิโคน / ยางซิลิโคน ฟองน้ำ / ยางซิลิโคน ซีลฟองน้ำ / ซิลิโคน ยางฟองน้ำ / ซิลิโคน ซีลยางฟองน้ำ