logo
  • May 4, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ท่อยาง ซิลิโคน ทนกรด เจือจาง

ท่อยาง ซิลิโคน ทนกรด เจือจาง

รายละเอียด ท่อยาง ซิลิโคน ทนกรด เจือจาง

สามารถโทรไต่ถาม หรือขอราคาพิเศษ ทางด้านยาทุกชนิดแล้วก็ท่อยางแล้วก็ปะเก็นยางรวมถึงซีนยางต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการในการใช้แรงงาน ซึ่งการผลิตอุตสาหกรรมยาของทางพวกเราจะมีเครื่องจักรในการผลิตแบ่งได้ตามสายงานและก็ตามประเภทของเนื้ออย่างในแนวทางการทำ อาทิเช่น ท่อยางของทางเราจะเป็นการประดิษฐ์ด้วยระบบกลไกลที่เรียกว่าการผลิตหรือการไหล เพื่อทำ ท่อที่เป็นยางหาดต่างๆและคุณลักษณะที่ต้องการจะใช้

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ท่อยาง ซิลิโคน ทนกรด เจือจาง  : ท่อยางNR /  ท่อยางNBR / ท่อยางEPDM / ท่อยางCR / ท่อยางSilicone / ท่อยางviton / ท่อPVC / ท่อPU / ท่อPTFE / ท่อAluminium

ท่อยาง ซิลิโคน ทนกรด เจือจาง   อุตสาหกรรม

ท่อยาง ซิลิโคน ทนกรด เจือจาง  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ท่อยาง ซิลิโคน ทนกรด เจือจาง  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ท่อยาง ซิลิโคน ทนกรด เจือจาง  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ท่อยาง ซิลิโคน ทนกรด เจือจาง  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ท่อยาง ซิลิโคน ทนกรด เจือจาง  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ท่อยาง ซิลิโคน ทนกรด เจือจาง  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ท่อยาง ซิลิโคน ทนกรด เจือจาง  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ท่อยาง ซิลิโคน ทนกรด เจือจาง  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ท่อยาง ซิลิโคน ทนกรด เจือจาง  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ท่อยาง ซิลิโคน ทนกรด เจือจาง  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ท่อยาง ซิลิโคน ทนกรด เจือจาง  : ท่อยางทนน้ำมัน / ท่อยางทนแก๊สโซฮอล์ / ท่อยางทนเชื้อเพลิง / ท่อยางทนเบนซิน / ท่อยางทนแก๊ส / ท่อยางทนLPG / ท่อยางทนE10 / ท่อยางทนE20 / ท่อยางทนE85 / ท่อยางทนเบนซิน91 / ท่อยางทนเบนซิน95 / ท่อยางทนBIO DIESEL