logo
  • July 7, 2016
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลยางฟองน้ำ ซิลิโคน (Silicone rubber sponge)

ซีลยางฟองน้ำ ซิลิโคน (Silicone rubber sponge)

ซีลยางฟองน้ำ ซิลิโคน (Silicone rubber sponge)

ซิลิโคน ยางฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ซิลิโคน ซีลยางฟองน้ำ (Silicone rubber sponge)

ยางฟองน้ำ ซิลิโคน ฟู้ดเกรด(Silicone Food Grade)ซีลยางฟองน้ำ ซิลิโคน ฟู้ดเกรด (Silicone Food Grade)

ซิลฟองน้ำ ซิลิโคน ฟู้ดเกรด (Silicone Food Grade)

รายละเอียด ซีลยางฟองน้ำ ซิลิโคน (Silicone rubber sponge)

ลูกค้ามีความต้องการ ยางฟองน้ำทนสารเคมียางฟองน้ำกันกระแทกยางฟองน้ำ ซีลตู้อบยางฟองน้ำซีลเตาอบยางฟองน้ำทนความร้อนยางฟองน้ำทนไอน้ำ ที่ต้องได้ตรงตามการใช้งานเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนชิ้นงานที่เป็นยางในการใช้งาน และได้คุณสมบัติที่ตรงงานในเรื่องการใช้ ด้านอุตสาหกรรมแบบต่างๆ ที่ตรงตามการใช้งาน

การนำไปใช้งาน ซีลยางฟองน้ำ ซิลิโคน (Silicone rubber sponge)

ยางฟองน้ำ สัมผัสอาหาร / ซีลยางฟองน้ำ สัมผัสอาหาร / ซิลฟองน้ำ สัมผัสอาหาร / ยางสัมผัสอาหาร ฟองน้ำ / ยางสัมผัสอาหาร ซีลฟองน้ำ / ยางฟองน้ำ ฟู้ดเกรด / ซีลยางฟองน้ำ ฟู้ดเกรด / ซิลฟองน้ำ ฟู้ดเกรด / ยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ / ยางฟู้ดเกรด ซีลฟองน้ำ