logo
  • July 25, 2016
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลฟองน้ำ ซิลิโคน ฟู้ดเกรด (Silicone Food Grade)

ซีลฟองน้ำ ซิลิโคน ฟู้ดเกรด (Silicone Food Grade)

ซีลฟองน้ำ ซิลิโคน  ฟู้ดเกรด (Silicone Food Grade)

ยางฟู้ดเกรด ซีลเตาอบ

ยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ

ซีลยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ

ยางฟู้ดเกรด ทนความร้อน

ยางฟู้ดเกรด ทนความเย็น

รายละเอียด ซีลฟองน้ำ ซิลิโคน  ฟู้ดเกรด (Silicone Food Grade)

รับขึ้นรูปเพื่อความต้องการในชิ้นงานที่ตรงตามงานที่ ลูกค้าต้องการจะใช้ ตั้งแต่ โอริง แผ่นยาง ปะเก็น สายพานยาง ยังพร้อมทำ ยางฟองน้ำกันกระแทกยางฟองน้ำ ซีลตู้อบยางฟองน้ำทนความร้อนยางฟองน้ำทนไอน้ำยางฟองน้ำทนสารเคมียางฟองน้ำซีลเตาอบ เพื่อชิ้นส่วนและชิ้นงานในแบบอื่นตรงตามงานที่ตรง 100%

การนำไปใช้งาน ซีลฟองน้ำ ซิลิโคน  ฟู้ดเกรด (Silicone Food Grade)

ยางฟองน้ำ ทนไอน้ำ / ยางฟองน้ำ ซิลิโคน (Silicone) / ยางฟองน้ำ ฟู้ดเกรด(Food Grade) / ยางฟองน้ำ สัมผัสอาหาร (Food contact) / ยางฟองน้ำ ทนสารเคมี / ซีลยางฟองน้ำ ฟู้ดเกรด (Food grade rubber sponge) / ซีลฟองน้ำ ฟู้ดเกรด  / ยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ  / ยางฟู้ดเกรด ซีลฟองน้ำ  / ยางฟองน้ำ สัมผัสอาหาร