logo
  • July 21, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง

ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง

รายละเอียด ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง

สามารถเสริมเพิ่มสูตร compound ในการผลิตเนื้อของ scene ยางรถระบบการไหลเพื่อทำเนื้อยางเฉพาะการใช้แรงงานแต่ละด้านซึ่ง scene ยางนั้นจะมีสิ่งที่แตกต่างจากท่อที่เป็นยางในประเด็นการใช้งานและวิธีการทำหน้าที่ในระบบการทำงานซึ่งมีความต่างกันก็เลยควรต้องรู้แบบแล้วก็คุณลักษณะก็เลยจะใช้ประโยชน์ได้ตรงต่อความอยากได้สนองตอบได้ทุกระบบงาน

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน

ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง  :  ซีลยางตู้อบ P Profile , ซีลยางตู้อบ U Profile , ซีลยางตู้อบ V Profile , ซีลยางตู้อบ ตัว D , ซีลยางตู้อบ ตัว U , ซีลยางตู้อบ ตัว E , ซีลยางตู้อบ ตัว S , ซีลยางตู้อบ ตัว V , ซีลยางตู้อบ ตัว P , ซีลยางตู้อบ ตัว J , ซีลยางตู้อบ Profile , ซีลยางตู้อบ E Profile , ซีลยางตู้อบ Oven Door Seals , ซีลยางตู้อบ Oven Seals , ซีลยางตู้อบ โอริ่งคอร์ด , ซีลยางตู้อบ O-Ring Cord , ซีลยางตู้อบ อีพีดีเอ็ม , ซีลยางตู้อบ EPDM , ซีลยางตู้อบ ทนความร้อน , ซีลยางตู้อบ ทนความร้อนสูง

การใช้งานด้านอื่นๆ ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง  : ซีลยางทนการเสื่อมสภาพ / ซีลยางทนสภาพแวดล้อม / ซีลยางฟู้ดเกรด / ซีลยางสัมผัสอาหาร / ซีลยางFoodGrade / ซีลยางทนความร้อน / ซีลยางทนแรงฉีกขาด / ซีลยางทนน้ำมันจากพืช / ซีลยางทนน้ำมันจากสัตว์ / ซีลยางทนกรด / ซีลยางทนด่าง / ซีลยางทนน้ำมันเครื่อง / ซีลห้องอบไอน้ำ