logo
  • July 27, 2016
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ

ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ

ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ

ยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ

ยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ

ยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ

ยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ

ยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ

รายละเอียด ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ

การนำ ยางเพื่อมา ขึ้นรูปทำชิ้นงาน ที่ต้องได้ คุณสมบัติจาก  ซีลยางเอ็นบีอาร์ NBR Rubber Sealsซีลยางเอ็นอาร์ NR Rubber Sealsซีลยางไวตัน Viton Rubber Sealsซีลยางซิลิโคน Silicone Rubber Sealsซีลยางซีอาร์ CR Rubber Sealsซีลยางอีพีดีเอ็ม EPDM Rubber Seals และส่ง ซีลยางฟองน้ำ สัมผัสอาหารFood ContactSponge Rubber Seals และอื่นๆ ซีลยางกันรั่วซึมซีลยางกระบอกสูบซีลยางโอริงคอร์ด O-Ring Cord Rubber Sealsซีลยางขอบกระจก

การนำไปใช้งาน ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ

ซีลยางฟองน้ำ สัมผัสอาหาร (Food contact rubber sponge) / ซีลฟองน้ำ สัมผัสอาหาร / ยางสัมผัสอาหาร ฟองน้ำ / ยางสัมผัสอาหาร ซีลฟองน้ำ / ยางฟองน้ำ ซิลิโคน ซีลตู้อบ / ยางฟองน้ำ ซีลิโคน ซีลเตาอบ / ยางซิลิโคน ฟองน้ำ ซีลตู้อบ / ยางซิลิโคน ฟองน้ำ ซีลเตาอบ / ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ซีลตู้อบ / ซิลิโคน ยางฟองน้ำ ซีลเตาอบ / ซีลยางตู้อบ ซิลิโคน ฟองน้ำ / ซีลยางเตาอบ ซิลิโคน ฟองน้ำ / ยางฟองน้ำ ทนความร้อน / ยางฟองน้ำ ทนไอน้ำ / ยางฟองน้ำ ซิลิโคน (Silicone)